Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΥΠΣΠΚΜ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αποστολή – Αρμοδιότητες
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) είναι Σώμα Ασφαλείας και υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με τοπική αρμοδιότητα, που εκτείνεται σε όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών.

Έχει ως αποστολή:

α.   Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους, καθώς και του δασικού πλούτου και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών.

β.   Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πάσης φύσεως πυρκαγιών και την παροχή κάθε είδους δυνατής συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής», νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων και περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης, που προκαλείται σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας και της πολιτικής άμυνας της χώρας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Το Πυροσβεστικό Σώμα, προς εκπλήρωση της αποστολής του, ασκεί δια των Υπηρεσιών του τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες:

α.   Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, χημικές – βιολογικές – ραδιολογικές – πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες, προετοιμάζει, οργανώνει και κινητοποιεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μέσα και εξοπλισμό και ζητά τη συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων.

β.   Τη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες ή ποταμούς, εγκλωβισμός σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπήλαια καθώς και την ειδοποίηση των αρμοδίων Υπηρεσιών για τη μεταφορά τους σε ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης.

γ.   Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την παράδοσή της σε αστυνομικά όργανα ή τους κατόχους της.

δ.   Τη διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήματα εμπρησμού (άρθρα 264, 265, 266, 267 Π.Κ.).

ε.  Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας πυροπροστασίας.

στ.  Την πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.1951/1991 (ΦEK 84-Α΄) και των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων, που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά δεν έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθώς και του προσωπικού πυρασφαλείας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, που προβλέπεται από τη νομοθεσία πυροπροστασίας. Για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφαλείας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, καταβάλλεται ειδικό παράβολο, που θεσπίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Π.Σ. ευαισθητοποιεί και ενημερώνει το κοινό με διαλέξεις, έκδοση φυλλαδίων, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, καθώς και με την προβολή, μέσω των Μ.Μ.Ε. και του διαδικτύου, κατάλληλων ενημερωτικών μηνυμάτων, για θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πνεύμα της διεθνούς αλληλεγγύης, παρέχει επίσης συνδρομή προς άλλες χώρες, στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Κοινοτικό και Διεθνές Δίκαιο.

Νομοθεσία Π.Σ.

1. Νόμος 4661/ 1930

Ίδρυση Πυροσβεστικού Σώματος

2. Π.Δ.170/1996
Ρύθμιση των ζητημάτων προαγωγών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού

3. Π.Δ.210/92
Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος

4. Π.Δ. 305/92
Καθορισμός τρόπου ιεραρχίας, κρίσεων προαγωγών και αποστρατείας των Αξιωματικών

5. Νόμος 2612/1998
Η ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα

6. Υπουργική Απόφαση 34542Φ.109.1/1996
Καθορισμός της οργάνωσης και λειτουργίας του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος

7. Υπουργική Απόφαση 22489Φ.521.1/1994
Καθορισμός των χορηγούμενων ατομικών εφοδίων ένδυσης υπόδησης και εξοπλισμού

8. Υπουργική Απόφαση 40761 Φ.109.1/1987
Καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης, εκπαίδευσης, καθηκόντων και εξοπλισμός των Ειδικών Ομάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών

9. Βασιλικό Διάταγμα 655/1972
Καθορισμός περί κατοχής οπλισμού και οπλοφορίας των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος

10. Νόμος 1591/91
Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη

11. υπ΄ αριθ. 3703 Φ.109.1/2000
Καθιέρωση των ειδικών προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι εποχικοί πυροσβέστες

12. Π.Δ. 3/2000
Καθιέρωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού

2014 © Πνευματικά Δικαιώματα ΕΥΠΣΠΚΜ